Chi tiết về Tác giả

My, Nguyễn Trà, Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 18, S. 4 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    NHỮNG PHƯƠNG THỨC LÀM GIÀU CỦA QUÝ TỘC MỚI Ở ANH TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN THẾ KỈ XVII
    Tóm tắt  PDF