Chi tiết về Tác giả

Lân, Nguyễn Trí

  • T. 17, S. 3 (2020) - Bài viết
    DỊCH CHUYỂN PHÂN BỐ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THĂNG GIÁNG NGẪU NHIÊN VUÔNG GÓC: ỨNG DỤNG CHO CHUYỂN PHA SIÊU DẪN - KIM LOẠI
    Tóm tắt  PDF