Chi tiết về Tác giả

Bắc, Nguyễn Trần Khương

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ẢNH HƯỞNG LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, TÍCH LŨY SẮC TỐ, HỢP CHẤT PHENOLIC VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA VI TẢO HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
    Tóm tắt  PDF