Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Trọng

  • T. 18, S. 1 (2021) - Bài viết
    TRIỀU NGUYỄN VỚI VIỆC TIẾP THU TRI THỨC, ÁP DỤNG KĨ THUẬT QUÂN SỰ PHƯƠNG TÂY GIAI ĐOẠN 1802-1858
    Tóm tắt  PDF