Chi tiết về Tác giả

Nhân, Nguyễn Trọng

  • T. 17, S. 7 (2020) - Bài viết
    NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN CÙ LAO DUNG (TỈNH SÓC TRĂNG) ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG TỪ SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ NHU CẦU THAM GIA DU LỊCH
    Tóm tắt  PDF