Chi tiết về Tác giả

Sơn, Nguyễn Trung

  • T. 17, S. 2 (2020) - Bài viết
    XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRONG HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
    Tóm tắt  PDF