Chi tiết về Tác giả

Sang, Nguyễn Văn

  • T. 17, S. 4 (2020) - Bài viết
    VẤN ĐỀ CƯỠNG BÁCH TÒNG QUÂN TRONG QUAN HỆ ANH – MĨ TỪ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP ĐẾN HIỆP ƯỚC WEBSTER – ASHBURTON (1783-1842)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    HIỆU CHỈNH CÁC THÀNH PHẦN CHO PHẢN ỨNG PCR CỦA CÁC MICROSATELLITE VÀ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC QUẦN THỂ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)
    Tóm tắt  PDF