Chi tiết về Tác giả

Khoa, Nguyễn Việt

  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI NGHIỆM BIÊN CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH
    Tóm tắt  PDF