Chi tiết về Tác giả

Huyen, Nguyen Thi Thanh

  • T. 16, S. 8 (2019) - Bài viết
    ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CÁC CỤM TỪ CÓ TÍNH CHẤT BỀN VỮNG TRONG TIẾNG ANH Ở MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
    Tóm tắt  PDF