Chi tiết về Tác giả

Hùng, Phạm Thanh

  • T. 15, S. 1 (2018): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Biện pháp quản lí hoạt động phổ biến, bồi dưỡng và nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ ở các viện nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF