Chi tiết về Tác giả

Quang, Phạm Hồng

  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF