Chi tiết về Tác giả

Hải, Phạm Hoàng

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ ĐỘ ĐO CẢNH QUAN TRONG PHÂN TÍCH XU THẾ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2008-2017
    Tóm tắt  PDF