Chi tiết về Tác giả

Minh, Phạm Khánh

  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM KOLB: DẠY HỌC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CẠNH-CẠNH-CẠNH CỦA HAI TAM GIÁC
    Tóm tắt  PDF