Chi tiết về Tác giả

Hương, Phạm Thị Mai, Việt Nam

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP VI KHUẨN FRUCTOPHILIC LACTIC ACID (FLAB) TỪ HỆ TIÊU HÓA ONG MẬT
    Tóm tắt  PDF