Chi tiết về Tác giả

Trang, Phạm Thị Thùy, Việt Nam