Chi tiết về Tác giả

Hậu, Phạm Xuân

  • T. 17, S. 1 (2020) - Bài viết
    HOẠT ĐỘNG TÂM LINH Ở MIẾU BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM, AN GIANG VÀ VIỆC KHAI THÁC PHỤC VỤ DU LỊCH
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 7 (2020) - Bài viết
    ĐÀO TẠO NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KÌ HỘI NHẬP
    Tóm tắt  PDF