Chi tiết về Tác giả

Tiến, Phan Minh

  • S. 39 (2012): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Động cơ Stirling và việc vận dụng vào quá trình dạy học chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” của Vật lí 10, trung học phổ thông
    Tóm tắt  PDF