Chi tiết về Tác giả

Hà, Phan Thanh

  • S. 3(68) (2015): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên qua việc xây dựng các dự án học tập và tổ chức dạy học bằng phương pháp dạy học dự án trong học phần “Vệ sinh phòng bệnh trẻ em”
    Tóm tắt  PDF