Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Phan Bảo

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ HÚT VẬT CHẤT CHO CÁC SAO LÙN TRẺ CÓ KIỂU PHỔ M TRỄ Ở NHỮNG ĐÁM SAO LÂN CẬN MẶT TRỜI
    Tóm tắt  PDF (English)
  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    ƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA TIỀN SAO LÙN NÂU GIAI ĐOẠN I [GKH94] 41 TỪ DỮ LIỆU QUAN SÁT VỚI HỆ KÍNH VÔ TUYẾN SMA
    Tóm tắt  PDF