Chi tiết về Tác giả

Loan, Phan Thị Kim

  • T. 18, S. 2 (2021) - Bài viết
    KHẢO SÁT CÁC THUẬT TOÁN ĐỊNH HƯỚNG KHOA HỌC MÁY TÍNH MÔN TIN HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
    Tóm tắt  PDF