Chi tiết về Tác giả

Loan, Phan Thị Ngọc

  • T. 17, S. 3 (2020) - Bài viết
    TÁCH PHẦN CHẴN VÀ LẺ CỦA LƯỠNG CỰC DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI BẰNG LÍ THUYẾT FLOQUET
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 3 (2020) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA THẾ NĂNG TRONG GẦN ĐÚNG MỘT ELECTRON HOẠT ĐỘNG LÊN PHỔ SÓNG ĐIỀU HÒA BẬC CAO CỦA PHÂN TỬ CO
    Tóm tắt  PDF