Chi tiết về Tác giả

Linh, Phan Vũ Hoài

  • T. 18, S. 5 (2021) - Khoa học Giáo dục
    NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO THỜI GIAN, KHOẢNG CÁCH VÀ LỰC BẰNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 KẾT HỢP CỔNG QUANG ĐIỆN, CẢM BIẾN VL53L0X VÀ CẢM BIẾN LỰC
    Tóm tắt  PDF