Chi tiết về Tác giả

Em, Quách Văn Toàn, khoa Sinh học, Trường ĐHSP TPHCM, Việt Nam

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA LOÀI CÂY CÓC ĐỎ (LUMNITZERA LITTOREA (JACK) VOIGT) PHÂN BỐ Ở KHU VỰC NAM BỘ
    Tóm tắt  PDF