Chi tiết về Tác giả

Phúc, Tô Đình, Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Liên Hiệp Phát, Việt Nam

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH ENZYME NGOẠI BÀO, ĐỐI KHÁNG VIBRIO SPP.
    Tóm tắt  PDF