Chi tiết về Tác giả

Dũng, Tăng Minh

 • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
  VẬN DỤNG ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM TRONG DẠY HỌC CÁC HỆ BIỂU ĐẠT CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT
  Tóm tắt  PDF
 • T. 17, S. 3 (2020) - Bài viết
  ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẠI ẢO TĂNG CƯỜNG: TRƯỜNG HỢP ỨNG DỤNG “3D CALCULATOR”
  Tóm tắt  PDF
 • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
  MÔ HÌNH HỢP TÁC GIỮA GIÁO VIÊN – GIÁO SINH – GIẢNG VIÊN TRONG KÌ THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Tóm tắt  PDF
 • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
  MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM KOLB: DẠY HỌC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CẠNH-CẠNH-CẠNH CỦA HAI TAM GIÁC
  Tóm tắt  PDF