Chi tiết về Tác giả

Mai, Tăng Thị Tuyết, Việt Nam