Chi tiết về Tác giả

Allan, Tarp

  • T. 17, S. 3 (2020) - Bài viết
    MÔ HÌNH HÓA NGƯỢC VỀ SỐ, PHÉP TOÁN VÀ PHƯƠNG TRÌNH: TỪ HIỂU BIẾT NỘI TẠI – NỘI TẠI ĐẾN HIỂU BIẾT NGOẠI VI – NỘI TẠI
    Tóm tắt  PDF