Chi tiết về Tác giả

Hương, Trần Thị

  • S. 37 (2012): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Những khó khăn trong hoạt động thực tập giáo dục ở trường trung học phổ thông của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF
  • S. 48 (2013): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC PHỔ THÔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF