Chi tiết về Tác giả

Phương, Trương Đông, trung tâm Phân tích và Kiểm định Trường đại học Đà Lạt Khoa hóa học và môi trường trường đại học Đà Lạt, Việt Nam