Chi tiết về Tác giả

Thu, Trương Đặng Hoài

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    CÁC CƠ CHẾ VẬT LÍ KIỂM SOÁT SỰ TÁI VA CHẠM NHIỀU LẦN CỦA QUÁ TRÌNH ION HÓA KÉP KHÔNG LIÊN TIẾP
    Tóm tắt  PDF