Chi tiết về Tác giả

Thy, Trương Hữu Ngân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. HCM, Việt Nam

  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ CÁC MẪU THỰC VẬT HÓA TRO
    Tóm tắt  PDF