Chi tiết về Tác giả

Hào, Trương Quân

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    CHỤP ẢNH CẮT LỚP PHÂN TỬ N2 ĐỊNH PHƯƠNG KHÔNG HOÀN TOÀN TỪ PHỔ SÓNG ĐIỀU HÒA BẬC CAO
    Tóm tắt  PDF