Chi tiết về Tác giả

Anh, Trương Thị Kim

  • T. 17, S. 1 (2020) - Bài viết
    KHUYNH HƯỚNG HIỆN THỰC HUYỀN ẢO VỚI VIỆC XỬ LÍ ĐỀ TÀI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
    Tóm tắt  PDF