Chi tiết về Tác giả

Châu, Trương Thị Tuyết

  • T. 16, S. 1 (2019): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Nghiên cứu, ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ – chiến thuật đôi công cho sinh viên chuyên sâu Bóng bàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF