Chi tiết về Tác giả

Hạnh, Trương Thị Tuyết

  • T. 17, S. 11 (2020) - Bài viết
    XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC Ở TRẺ MẪU GIÁO THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ NĂM 2018
    Tóm tắt  PDF