Chi tiết về Tác giả

Mai, Trần Khánh

  • T. 15, S. 10 (2018): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục Quốc phòng An ninh tại Trường Đại học An Giang
    Tóm tắt  PDF