Chi tiết về Tác giả

Phương, Trần Đình

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA NITƠ (NITRATE) LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, HÀM LƯỢNG PROTEIN VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA SPIRULINA SP.
    Tóm tắt  PDF