Chi tiết về Tác giả

Thủy, Trần

  • T. 16, S. 11 (2019) - Bài viết
    ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ CHUYÊN MÔN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH THEO XU HƯỚNG KẾT NỐI GIỮA LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
    Tóm tắt  PDF