Chi tiết về Tác giả

Phương, Trần Anh

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY NGHỊCH ĐẢO KHOẢNG CÁCH CÓ TRỌNG SỐ ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN TÀI SẢN SINH KẾ TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
    Tóm tắt  PDF