Chi tiết về Tác giả

Minh, Trần Kiêm

  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    KIẾN THỨC NỘI DUNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI Ở VIỆT NAM KHI DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ĐẠO HÀM
    Tóm tắt  PDF