Chi tiết về Tác giả

Mẫn, Trần Minh

  • T. 17, S. 3 (2020) - Bài viết
    THIẾT KẾ NHỮNG BÀI TOÁN THỰC TIỄN NHẰM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP 9
    Tóm tắt  PDF