Chi tiết về Tác giả

Hùng, Trần Ngọc

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG ACID HUMIC TRONG QUÁ TRÌNH Ủ HOAI VỎ CÀ PHÊ BẰNG CHẾ PHẨM E.M VÀ THỬ NGHIỆM BÓN HỖN HỢP Ủ CHO CÂY CÀ PHÊ VỐI (Coffea robusta)
    Tóm tắt  PDF