Chi tiết về Tác giả

Khánh, Trần Nguyên

  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    DẠY HỌC THỐNG KÊ: NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIỮA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM
    Tóm tắt  PDF