Chi tiết về Tác giả

Hiền, Trần Thúy

  • T. 16, S. 11 (2019) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SUY LUẬN THỐNG KÊ Y HỌC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TỪ QUAN ĐIỂM ĐÀO TẠO VÌ CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP
    Tóm tắt  PDF