Chi tiết về Tác giả

Duyên, Trần Thị Mỹ

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ AXIT VỚI ĐƯỜNG CHUẨN MẬT ĐỘ ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG MONTE CARLO
    Tóm tắt  PDF