Chi tiết về Tác giả

Thúy, Trần Thị Ngọc

  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF