Chi tiết về Tác giả

Nhật, Trần Thị, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam

  • T. 18, S. 4 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    ĐIỂM NHÌN VÀ GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT KHI MIÊU TẢ NHÂN VẬT ANH HÙNG TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM SAU 1975
    Tóm tắt  PDF