Chi tiết về Tác giả

Anh, Trần Thi Thu

  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO CHUẨN QUỐC TẾ
    Tóm tắt  PDF