Chi tiết về Tác giả

Dũng, Trần Trí

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    TÍNH BỊ CHẶN CỦA TOÁN TỬ HARDY-CESÀRO CÓ TRỌNG TỔNG QUÁT TRÊN CÁC KHÔNG GIAN MORREY TỔNG QUÁT
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 3 (2020) - Bài viết
    CÁC BẤT ĐẲNG THỨC CÓ TRỌNG VỀ CHUẨN CỦA TOÁN TỬ VÀ HOÁN TỬ HARDY-CESÀRO TỔNG QUÁT TRÊN CÁC KHÔNG GIAN MORREY CÓ TRỌNG TỔNG QUÁT VỚI CÁC BIỂU TƯỢNG TRONG KHÔNG GIAN CMO
    Tóm tắt  PDF