Chi tiết về Tác giả

Hiếu, Trần Trung

  • T. 17, S. 4 (2020) - Bài viết
    MÔ HÌNH TRI NHẬN ẨN DỤ Ý NIỆM CỦA KẾT CẤU “X + TỪ CHỈ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI” TRONG TIẾNG ANH
    Tóm tắt  PDF